หน่วยงานเอกชน

ชื่อองค์กรเครือข่ายองค์กรคริสเตียนต้านเอดส์
ที่อยู่393 หมู่ 11 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
ภาคภาคเหนือ
โทรศัพท์(053) 826879
โทรสาร-
ผู้บริหารองค์กรนายไพศาล ภิโลคำ : ประธานเครือข่าย
ผู้ประสานองค์กรนายไพศาล ภิโลคำ
วัตถุประสงค์องค์กร1. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ในดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ บุคลากร องค์กรคริสเตียนต้านเอดส์ และที่ทำงานด้านสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ ในการทำงานด้านร่วมกัน
3. เพื่อเกิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ปัญหา อุปสรรค์ต่าง ๆ ร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย1. องค์กรคริสเตียนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2.องค์กรคริสเตียนที่ทำงานด้านสื่อ วิทยุ และหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ของภาคเหนือตอนบน
3. งค์กรคริสเตียนที่ทำงานด้านเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
4. สถาบัน โรงเรียนพระคริสตธรรม ที่มีอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
5. คริสตจักรในภาคเหนือตอนบนในกลุ่มคริสเตียนในประเทศไทย กลุ่มแบ็ตตัส กลุ่มสภาคริสตจักร
พื้นที่ดำเนินการ8 จังหวัดภาคเหนือ
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมดำเนินการ1. ประชุมกรรมการ 3 ครั้ง/ปี
2. ประชุมองค์กรสมาชิก
3. ค่ายพัฒนาบุคลากรและรีทรีตบุคลากร
4. พัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา