หน่วยงานราชกร

ชื่อผู้ประสานงานนางสุกัญญา ตันตระบัณฑิตย์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 7 ว
หน่วยงานระดับกลุ่ม/ฝ่ายฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
หน่วยงานระดับกอง/สำนักกองบริการ
หน่วยงานระดับกรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หน่วยงานระดับกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
พื้นที่ดำเนินการi
โทรศัพท์0 2549 3675
โทรสาร0 2577 5010 ,
0 2549 3020
โทรศัพท์มือถือ0 1875 0423
ที่ตั้งสำนักงานกองบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
ภารกิจด้านเอดส์ของหน่วยงาน/โครงการที่รับผิดชอบ- ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา