ผลงานวิจัย

หมายเลขหนังสือDO0030
ชื่องานวิจัย“รู้ทันวัณโรค 100% ” การให้ความรู้วัณโรคสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยผ่านแกนนำและเครือข่ายผู้ติดเชื้อในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่ง วินัย มูลจ้อย 1, อิทธิพล ไชยถา 1, นราวร ผู้รักษา 1, บรรจบ ใจระวัง 1, ทรามวัย หลวงจินา4, ดลพร ชัยแสงฤทธิ์2, สายหยุด มูลเพ็ชร์ 2 โรงพยาบาลเชียงแสน1, สำนักงานวิจัยวัณโรค 2, มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ 3
สถาบัน
ที่มางานสัมมนาเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10
คำสำคัญDO0030 Track D : Social, Behaviral and Community Response แบบบรรยาย
ปี พ.ศ.2548
จำนวนหน้า0
ประเภทเอกสารบทคัดย่อ
บทคัดย่อความเป็นมา การระบาดของวัณโรคเป็นปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้นโรงพยาบาลเชียงแสน และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี อำเภอเชียงแสน ร่วมกับมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งทีมเพื่อให้ความรู้เรื่องวัณโรคในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย(100%) ในเขตอำเภอเชียงแสน ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัณโรค และสามารถประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วถ้ามีอาการสงสัยว่าป่วยเป็นวัณโรค วิธีการ แกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับวัณโรค เป็นผู้ให้ความรู้ในลักษณะของการถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (interactive discussion) ซึ่งแกนนำจะสื่อภาษาทางการแพทย์ให้เข้าใจง่ายด้วยภาษาท้องถิ่น สื่อการสอนประกอบไปด้วยแผ่นภาพ ภาพถ่ายเอกซเรย์ปอดของผู้ป่วยวัณโรคเทียบกับคนปกติ และจัดตั้งกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้เห็นเชื้อวัณโรค ก่อนและหลังการให้ความรู้ผู้ติดเชื้อทุกคนที่เข้าร่วมจะได้ทำแบบทดสอบในเชิงปรนัยทั้งหมด 11 คำถามเพื่อประเมินความรู้เป็นเวลา 15 นาที ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังที่ได้รับความรู้จะนำมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ “paired t-test” ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบและวิธีการที่ใช้สอนสามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี จากผู้ติดเชื้อเอชไอวี 118 ราย อายุ 11-61 ปี (อายุเฉลี่ย 36 ปี) ร้อยละ 70 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดสอบคือ 7.6 และ 9.5 ตามลำดับ โดยพบว่าคะแนนหลังการทดสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.000) คำตอบที่ตอบผิดมากที่สุดคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวัณโรค การให้ยาป้องกันวัณโรค และความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อกับการป่วยเป็นวัณโรค สรุปและข้อเสนอแนะ แกนนำและเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีในอำเภอเชียงแสนมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมความรู้เรื่องวัณโรคต่อสมาชิกผู้ติดเชื้อเอชไอวี รูปแบบและวิธีการสอนที่ใช้ควรนำไปประยุกต์ และปรับใช้ในอำเภออื่นๆของจังหวัดเชียงรายให้เหมาะสมต่อไป