ผลงานวิจัย

หมายเลขหนังสือ964
ชื่องานวิจัยการสำรวจความรู้และทัศนคติเรื่องเอดส์ของผู้มารับบริการทันตกรรม
ชื่อผู้แต่งทรงยศ สงวนพงศ์
สถาบันกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพฯ
ที่มาทรงยศ สงวนพงศ์. "การสำรวจความรู้และทัศนคติเรื่องเอดส์ของผู้มารับบริการทันตกรรม."วารสารโรคติดต่อ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2536) : 256-278
คำสำคัญKAP, dental health
ปี พ.ศ.36
จำนวนหน้า
ประเภทเอกสารบทคัดย่อ
บทคัดย่อการสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ของผู้มารับบริการทันตกรรม ณ สถานบริการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 354 ชุด ผู้ตอบเป็นชายร้อยละ 33 เป็นหญิงร้อยละ 67 อายุเฉลี่ย 31 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่คือร้อยละ 44.9 ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างหรือกรรมกรมากที่สุดร้อยละ 37 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 66.3 ทราบสาเหตุของการเกิดโรคเอดส์ ขณะที่ร้อยละ 28.6 คิดว่าเอดส์แพร่กระจายผ่านเลือดทางเดียว และร้อยละ 32.1 ไม่กลัวต่อการติดเชื้อเอดส์เลย พบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและความรู้และพบความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวและอายุ (p<0.05) ผู้ที่เคยรับบริการทันตกรรมที่สถานบริการสำนักอนามัยร้อยละ 36.9 กล่าวว่าไม่มีโอกาสติดเชื้อเอดส์จากงานทันตกรรม และร้อยละ 98.8 บอกว่าเครื่องมือสะอาด ในขณะที่ร้อยละ 96.4 และร้อยละ 98.2 ให้ความเห็นว่าทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ความระมัดระวังเรื่องความสะอาดระหว่างให้บริการตามลำดับ